Výkonný výbor SKP informuje

31. 01. 2024 |
VV dne 31.1.2024 1. Schválil návrh na řešení situace v plaveckém oddílu z 24.1.2024 2. Na žádost přítomných členů VV SKP pan Matouš stáhl rezignaci na funkci předsedy SKP k 31.1.2024

Návrh na řešení situace VV SKP v plaveckém oddílu

Po téměř měsíční diskuzi se zaslaným vysvětlením výborem plaveckého oddílu a předsedou SKP doplněným,  je předkládán členům VV tento návrh.

 

1. VV uděluje pí. Ivaně RYCHETSKÉ napomenutí za neplnění STANOV SKP článku V. odst. 7

                                                                                         Evidence v SKP již upravena

                                                                                                 V IS PS údajně                

                                                                                        rovněž /zodpovědnost oddílu/

   Klub vede seznam členů v jednotlivých oddílech. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí předseda oddílu nebo jím pověřený člen oddílu a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich Klub prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem Výkonný výbor.

/Sama písemně doložila, že v evidenci měli plavci nedostatky, které byly příčinou krácení dotace pro SKP od Města Nymburk./

 2.       VV vyslovuje nespokojenost výboru plaveckého oddílu za hospodaření oddílu v roce 2023 se schodkem k 3. 1. 2024 v celkové výši -448 293 Kč.

Ú: narovnat hospodaření oddílu

Z: výbor plaveckého oddílu

T: ihned

3.VV ukládá výboru plaveckého oddílu plnit jim předložená opatření a vyhodnotit opatření k napravení finanční situace k 30. 6. 2024 v termínu do 16. 7. 2024 písemně. Popř. doplnit návrhy na další zlepšení finanční situace plaveckého oddílu.

Z: pí. Rychetská                                               T: do 16. 7. 2024

4.       VV ukládá předsedovi SKP předložit vyhodnocení naplňování opatření plaveckého oddílu ke zlepšení finanční situace s dalšími návrhy na řešení situace.

Z: předseda SKP                                              T: do 31.7.2024

5. Od 1. 2. 2024 plaveme, pro náš klub v nejlacinější hodině pronájmu bazénu v Nymburce a to je SC Nymburk.

Z: předsedové oddílů                    T: od 1. 2. 2024

6. VV ukládá předsedovi SKP měsíčně seznamovat členy VV s ekonomickou situací plaveckého oddílu dle „účtu“ plaveckého oddílu.

                                                               Z: předseda SKP

7. VV ukládá předsedovi SKP předložit návrh na rozdělení přidělených dotací na rok 2024 pro jednotlivé oddíly se zapracovanými návrhy z jednotlivých mládežnických oddílů.

Ú: předložit návrh na systém rozdělení dotací mezi mládežnické oddíly

T: do 29.2.2024

Z: předseda OLA, PO, Mž

                                                              

Z: předseda SKP                               T: do 31.3.2024

 SKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2024 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace