Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu v Nymburce

09. 03. 2017 | Mažoretky
Dočkáme se a kdy ?!

Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu v Nymburce

 

A. Základní identifikační údaje :

 

Název akce :                   studie rekonstrukce a přístavby krytého bazénu v Nymburce

 

Investor :                         Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

 

Místo stavby :                  Boleslavská třída 319/11,288 02, Nymburk

 

Pozemky :                       p.č. 223/2, 223/3, 326, 1050/51

 

Projektant :                      BFB studio, s.r.o., Komunardů 3, Praha 7

ing. arch. A.Buchta, ing.Štefan Bolcha, ing.arch. M.Mlejnek

 

Stupeň dokumentace :    návrh stavby (studie)

 

Datum zpracování :         leden 2017   

 

 

 

 

 

 

B. Odůvodnění zpracování dokumentace :

 

Tato dokumentace má prověřit možnost rekonstrukce a přístavby stávajícího objektu krytého bazénu a přilehlých bývalých lázní s ohledem na vybudování moderního zařízení, které bude odpovídat, jak po stránce dispoziční, tak i technologické, současným trendům. Zvýšením atraktivity celého komplexu by se měla vlivem zvýšené návštěvnosti zlepšit ekonomika provozu, stejně tak i díky instalaci nejmodernějších technických a technologických zařízení.

 

 

 

 

C. Popis stávajícího stavu :

 

Stávající objekt krytého bazénu se nachází při Zbožské ulici, nedaleko historického centra města Nymburk. Celý komplex se skládá v podstatě ze třech stavebních a provozních budov. První část tvoří dvojpodlažní vstupní a šatnový objekt, který se stavěl ve dvou etapách. Na vstupní halu s bývalým občerstvením navazuje šatna, umývárna a wc žen, zbytek podlaží pak tvoří kanceláře. Dispozičně identické je šatnové zázemí pro muže v 2.NP, vstupní část je pouze přízemní. Největší objem tvoří vlastní bazénová hala a její technické a technologické zázemí. Vlastní plavecký bazén je výškově posunut o zhruba půl patra oproti šatnovému zázemí. Železobetová vana s keramickým obkladem má 4 plavecké dráhy 25 m dlouhé a proměnnou hloubky, u startovních bloků je hloubka největší, protože zde bylo umístěno skokanské prkno. Pro diváky je určena tribuna se čtyřmi řadami, která je složitě dostupná ze vstupní haly. Celé toto podlaží pak doplňuje kancelář plavčíka a plavecké školy. Do suterénu této části je pak umístěno technologické zázemí, jako je strojovna úpravny vody, strojovna vzduchotechniky, sklad chemikálií, prádelna a elektrorozvodna. Posledním objektem je nárožní dům bývalých lázní. Jedná se o třípodlažní, půdorysně zalomený objekt s centrálním schodištěm. Dnes se zde nachází v suterénu provoz sauny s ochlazovacím bazénem, v přízemí pak sídlí drobné služby (kadeřnictví a manikůra) a v nejvyšším patře je pak umístěn byt.

Celkově odpovídá komplex, jak po stránce dispoziční, tak stavebně technické, době svého vzniku. Jako hlavní problém z hlediska dispozičního lze označit umístění šaten do dvou pater. Z hlediska stavebně technického jsou mnohé konstrukce již za hranicí své životnosti, například ocelová střešní konstrukce v hlavní bazénové hale již dnes staticky nevyhovuje novým normám.

 

 

 

 

D. Navrhované řešení :

 

Navrhované řešení se týká výrazných dispozičních i stavebně konstrukčních změn stávajících objektů. Po vyhodnocení všech dispozičních a ekonomických důsledků bylo rozhodnuto o kompletní demolici vstupního a šatnového objektu a výstavbě nového a rozšířeného bloku. Vstup je orientován do stejného místa jako dnes. Vstupní hala je doplněna o centrální pokladnu s turnikety, wc návštěvníků a drobné občerstvení s vlastním zázemím. Největší plochu tohoto bloku zaujímají převlékací kabiny a společná skříňková šatna, ze které se pak návštěvníci rozdělují podle pohlaví do sprch s wc a dále pokračují k bazénům. Pro potřeby škol jsou v této části také navrženy 4 skupinové šatny. Tato část je doplněna o dvě osušovny a místnost pro maminky s malými dětmi (kojení, přebalování). Ze vstupní haly vede pak jednoramenné schodiště do 2.NP, kde je umístěn wellness provoz přístupný také z bazénové haly. Výraznou stavebně dispoziční změnou je demolice kapacitně předimenzované divácké tribuny. Ochoz kolem plaveckého bazénu je rozšířen až k obvodové zdi a pod novou tribunu v omezené velikosti a ve zvýšené úrovni je umístěn ochoz přístupný ze vstupní haly. Návštěvníci tak uvidí do bazénové haly ještě před vstupem do šaten, zároveň je sem umístěna kancelář plavecké školy s přímým vstupem do bazénové haly a velký sklad plaveckých pomůcek a úklidových strojů. Vlastní stávající bazénová hala bude podléhat také velkým stavebním úpravám. Aby bylo dosaženo 5 plaveckých drah, počítá tato studie s kompletní demolicí ochozů kolem bazénu a odřezání všech čtyřech stěn bazénu do potřebné výšky, tak, aby nově vybetonovaná vana měla hloubku od 1,2 do 1,6 m. Nová vana bude i půdorysně posunuta tak, aby se ochoz u šaten rozšířil na předepsanou normovou hodnotu. Drobnou úpravou bude zastavění terasy směrem k lázním a do takto rozšířeného prostoru  bude přesunuta místnost plavčíka, parní komora s ochlazovacími sprchami, menší sklad a průchod do bývalých lázní.  Další výraznou změnou je přístavba nové bazénové haly k jižní fasádě stávající plavecké haly. Sem je umístěna nepravidelná sestava bazénů, která by měla zvýšit atraktivitu celého zařízení a přispět k vyšší návštěvnosti. Největším bazénem je rekreační obdélníkový bazén s dnovým gejzírem a dvojicí chrličů. Střední část pak tvoří velký kruhový vířivý bazén s masážními lavicemi, poslední část pak tvoří dvojice obdélníkových bazénů pro děti. Bazén pro úplně nejmenší je doplněn o vodního ježka a otočné kyblíky, bazén pro větší děti pak o malou skluzavku. Velice výraznou atrakcí by měl být krytý tobogan, jehož těleso v délce 84,5 m je umístěno mimo budovy bazénů, dojezd a nástup je ale umístěn v nové hale bazénových atrakcí. Do prostoru nad šatnovým objektem je umístěno relaxační a regenerační centrum, které je dostupné jednak přímo z bazénové haly, nebo „suchou nohou“ ze vstupní haly přes dvojici samostatných  šaten. Do první části je umístěna finská sauna, parní komora, infrasauna, ochlazovací sprchy a ochlazovací bazén, druhou polovinu pak tvoří klidová část se dvěma odpočívárnami, venkovní terasou a Kneippovým chodníkem. Dozor nad tímto provozem bude zajišťovat pult s možností podávání drobného občerstvení. Pro bezbariérový přístup je umístěn mezi šatnový blok a bazénové haly výtah. Nad šatnovým blokem je také v patře umístěna nová strojovna vzduchotechniky a terasa.

Pro diváky je v této studii navržena nová tribuna s jednou řadou k sezení a jednou řadou k stání, přístupná ze vstupní haly.

Suterén v bazénové části je opět určen technickému a technologickému zázemí celého provozu. V návaznosti na vstupní halu je umístěna kancelář a dvojice šaten zaměstnanců s vlastním hygienickým zázemím. Kolem těles bazénů jsou pak umístěny jednotlivé strojovny úpravny vody, které mají akumulační nádrže pod částí vlastních bazénů. Technologická část má nový samostatný přístup pro zásobování z prostoru u bývalých lázní.

Poslední řešenou částí celého komplexu je objekt bývalých lázní. Cílem zadavatele bylo umístit do tohoto objektu provoz, který by přímo souvisel s provozem krytého bazénu. Z tohoto důvodu jsme sem umístili provozy posilovny a dalších cvičení. Objekt je propojen fyzicky ve všech třech patrech s krytým bazénem, zároveň má ale vlastní vstup z rohu ulic Zbožské a Boleslavské. V přízemí je umístěna recepce, pohotovostní wc a sálek aerobního cvičení, v suterénu je umístěna dvojice šaten s vlastním hygienickým zázemím a sálek rehabilitačního cvičení. Do nejvyššího patra je pak umístěna posilovna, sálek kardio zóny a na střeše nad plavčíkem je umístěna terasa pro venkovní cvičení s atraktivními průhledy do obou bazénových hal.

Architektonicky jsou rekonstruované objekty, včetně navrhovaných přístaveb, pojednány jako jednoduché hmoty se střídáním plných stěn a velkých prosklených ploch. Nejvýraznějším prvkem by měla být nástupní věž na tobogan, která „vylézá“ ze základní hmoty objektu a je v horní části celá prosklená pro výhledy na město. V interiéru obou bazénových hal by se měla pozitivně projevit nová konstrukce zastřešení v podobě příčných dřevěných lepených vazníků v kombinaci s podélnými vaznicemi a akustickým podhledem.

 

 

 

 

 

 

E. kapacitní údaje :

 

1. bazény :                         plocha m2                                   objem m3

- plavecký bazén                 262,5                                  367,5

- relaxační bazén                  55,2                                    55,2

- vířivý bazén                        26,4                                    29,0

- dětský bazén                      22,5                                    11,3

- brouzdaliště                        12,2                                      2,1

celkem :                               378,8                                 465,1

 

2. šatny :

- převlékací kabiny :                   8 ks

- šatní skříňky :                      114 ks

- skupinové šatny :                    4 ks (60 skříněk)

 

 

3. záchody :

- wc ženy :                                3 ks

- wc muži :                                2 ks

- pisoáry :                                 4 ks

 

4. sprchy :

- ženy :                                    8 ks

- muži :                                    8 ks

 

5. wellness provoz :

- 2 x šatna :               celkem 26 skříněk

- finská sauna :                      13 osob

- parní komora :                     10 osob

- infra sauna :                          8 osob

- odpočívárny :                8 + 15 osob

 

6. bývalé lázně :

- 2 x šatna :               celkem 22 skříněk

- rehabilitační cvičení :           61,6 m2

- aerobní cvičení :                  63,9 m2

- kardio zóna :                        63,9 m2

- posilovna :                           66,5 m2

Více zde:

  • Textová část (doc): zde

 

  • 1.NP (PDF): zde

 

  • 2.NP (PDF): zde

 

  • Fasády - severní a jižní pohled (PDF): zde

 

  • Fasáda - západní pohled (PDF): zde

 

  • Příčný řez (PDF): zde

 

  • Suterén (PDF): zde

 

  • Exteriér 1 (jpg): zde

 

  • Exteriér 2 (jpg): zde

 

  • Exteriér 3 (jpg): zde

 

  • Exteriér 4 (jpg): zde

 

  • Exteriér 5 (jpg): zde

 

  • Interiér 1 (jpg): zde

 

 • Interiér 2 (jpg): zde


SKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz
Ochrana osobních údajů

Copyright © 2019 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace