SKP Nymburk
Boleslavská 1831
288 29 Nymburk

skp.nbk@tiscali.cz
Tel.: 606 567 240

Hlasů:

Důležitá změna ve stanovách florbalu !!

29. 06. 2006

Na 8. Valná hromada ČFbU schvaluje změnu regionálního uspořádání České florbalové unie a schvaluje nové znění stanov ČFbU, které bude platné od 1.5.2007.

Na 8. Valná hromada ČFbU schvaluje změnu regionálního uspořádání České florbalové unie a schvaluje nové znění stanov ČFbU, které bude platné od 1.5.2007.

Proč vůbec přechod na kraje?
Za nejvýznamnější důvody pro přechod na krajské uspořádání jsou považovány:
_ možnost čerpání financí z krajských grantu na soutěže a jednorázové akce pořádané krajskými organizacemi
_ lepší možnosti při prezentaci soutěží v médiích (Krajský přebor)
_ větší šance na identifikaci lidí se soutěžemi díky vytvoření přirozených regionů(dospělí i mládež) (rozdíl mezi hraním Pardubického přeboru a Severovýchodního přeboru)
_ lepší čitelnost florbalu pro veřejnost
_ díky vytvoření menších skupin i šance na zlevnění Soutěží.. 2
1                                                                                      Kraje financují pouze akce na svém území
_ lepší možnosti vazby na struktury CSTV a využívání servisu jejich pracovišť
_ celkové je tímto krokem šance na další rozvoj počtu florbalových družstev (pro nové oddíly budou pochopitelnější a atraktivnější soutěže s vazbou na kraje)
Změny v systému řízení České florbalové unie
V dlouhodobém horizontu by bylo logické plánovat vybudování 14 plnohodnotných struktur, tak jak je známe ze současných 6 regionu (valná hromada, VV, komise, sekretariát)
Dle současné situace jsou však jak lidské kapacity (VV, komise), tak i finanční kapacity (sekretariát) na takové úrovni, že by se k tomuto cílovému stavu mělo přistoupit až výhledově. Za vyhovující mezistupeň ve výstavbě systému orgánu, které budou mít své využití i v systému soutěží (vysvětleno níže) je považován model partnerských krajů, který bude v praxi fungovat následovně:
Každý kraj bude mít svého voleného představitele - hejtmana kraje, který bude zvolen na zasedání Valné hromady kraje. Hejtman bude zastupovat krajskou organizaci a zároveň bude vystupovat i jako zástupce CFbU v kraji ve vztahu ke všem krajským orgánům. Mezi jeho hlavní činnosti (mimo činnost ve VV) bude komunikace s Krajským úřadem a jeho odborem sportu, a dále lobby ve prospěch florbalového hnutí.
Valná hromada kraje (dále jen VH) se bude konat každý rok (volební VH bude 1x za 2 roky) a bude mít společné zasedání s partnerským krajem (viz. rozdělení níže). Kraje jednají společně o všech bodech, zvlášť probíhá veškeré hlasování. Ke schválení usnesení je nutný souhlas obou komor zároveň (tak aby tší kraj nemohl „vládnout“ nad menším). Samostatně probíhá pouze hlasování o volbě hejtmana kraje, dvou členu partnerského výkonného výboru a delegátu na VH ČFbU.
Partnerské kraje budou mít společný výkonný orgán = partnerský výkonný výbor (dále jen VV), který se bude skládat ze 6-ti členu:
a) 2 hejtmani partnerských krajů
b) 4 členové VV
Další uvažovanou variantou v počtu členu VV byl počet 7 namísto 6-ti. U počtu 6-ti členů byly za významné výhody posuzovány:
a) stejný počet clenu VV (3) z každého kraje, rotace řízení VV mezi hejtmany
b) nedojde k situacím, kdy jeden kraj by mel možnost díky 4 clenum neustálého prosazování důležitých rozhodnutí na úkor druhého kraje se 3 cleny, tj. bude nutný konsensus.
Ve VV by měly být zastoupeny tyto komise:
_ ligová
_ rozhodcích
_ disciplinární
_ delegátu
_ mládeže
_ ekonomiky a rozvoje (jeden z hejtmanu)
Ve výhledu do budoucna by bylo dobré zvážit, zda nespojit oblast rozhodčích a delegátů do jedné komise a ekonomiku a rozvoj naopak nerozdělit mezi hejtmany.
Předsednictví (pouze technické, zamerené na řízení VV) ve VV bude rotovat, tj. každý rok bude předsedat VV jeden z hejtmanu. rozdělení poradí je pevné určené dle poradí krajů ve výčtu rozdělení krajů na partnerské (např. 1.rok předsedá hejtman Prahy a poté 2.rok hejtman Středočeského kraje).
Sekretariát bude společný pro oba partnerské kraje. Sekretář bude obsluhovat činnost dvou Krajů.. Řídit jej bude v regionálních záležitostech oblastní VV. Na práci sekretariátu se oproti dnešnímu stavu nic nezmění. počet sekretariátu se zvýší z dnešního poctu 6 na 7.
2 V některých regionech již tyto menší skupiny existují, ale krajským uspořádáním se vyvolá nové dělení.
Právní vztah CFbU a krajů se změnou systému nezmění, tj. zůstává stejný vztah jako je v současné době mezi CFbU a regionálními uniemi.
rozdělení krajů na tzv. partnerské kraje:
Spojení dvou krajů, které umožní vybudovat optimální systém řízení a navíc je nutné ze soutežního hlediska (viz níže), bude mít (na základe doporučení regionálních VV - soutěžní hledisko, dopravní dostupnost, ne velké organizační Změny) podobu dle následujícího rozdělení:
1. Praha a Středočeský kraj
2. Královehradecký kraj a Pardubický kraj
3. Liberecký kraj a Ústecký kraj
4. Karlovarský kraj a Plzeňský kraj
5. Kraj Vysočina a Jihočeský kraj
6. Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
7. Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Harmonogram kroku v realizaci – změna od sezóny 2007/2008:
Červen 2006 – VH CFbU
Prosinec 2006 – jednání všech regionu, přípravy praktického přechodu, příprava sedmého sekretariátu
Kveten 2007 – volba představitelů krajů na krajských VH a přihlášky do soutěží dle nového rozdělení pro sezónu 2007/2008
ří 2007 – start soutěží ročníku 2007/2008 již dle nového uspořádání v systémech soutěží viz samostatný materiál
Výše uvedený návrh vyžaduje změnu stanov ČFbU, v příloze najdete nové znění stanov ČFbU, které jsou upraveny dle tohoto návrhu.
Návrh usnesení: 8. Valná hromada ČFbU schvaluje změnu regionálního uspořádání České florbalové unie a schvaluje nové znění stanov ČFbU, které bude platné od 1.5.2007.